Planvorming / Tekenwerk

Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen

Ondersteund uw organisatie

De door ons opgestelde bedrijfsnoodplannen zijn praktisch ingericht. Afhankelijk van uw risico’s, ambities en bouwkundige (bijv. brandcompartimentering) en installatietechnische (bijv. brandmeldinstallaties, automatische blusinstallaties) voorzieningen kan een bedrijfsnoodorganisatie meer of minder uitgebreid zijn.

Dit maakt dat het vormgeven van een bedrijfsnoodorganisatie maatwerk is, zoals beschreven in de NEN8112:2017. Met het doorlopen van de hierin beschreven processtappen komen de maatgevende scenario’s in beeld en leidt dit tot een bedrijfsnoodorganisatie op maat. Wij kunnen voorzien in diverse plannen:

BHV Plan
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (bhv) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het bhv-plan.

Veiligheidsplan
Een veiligheidsplan is een document waarmee de organisator informatie geeft over de veiligheid van zijn evenement en zijn (voorgenomen) maatregelen. Een waardevol document voor alle betrokkenen of juist een nodeloos verzwarend karwei in de voorbereiding van een evenement?

Ontruimingsplan
Dit plan beschrijft de handelwijze hoe op te treden tijdens een ontruiming c.q. evacuatie. Dit plan wordt opgesteld precies zoals in de NEN 8112 norm beschreven.

Crisisteamplan
Heeft de directie, management of Raad van Bestuur een taak tijdens een incident dan is het zaak ook hier de afspraken op schrift te stellen. De uitvoerende medewerkers dienen te weten wanneer een Crisis Management Team opgeroepen dient te worden. Daarbuiten dienen de directieleden te weten wat van hen wordt verwacht binnen hun taakgebieden.

Nazorgplan
Waarmee rekening dient te worden gehouden is dat ten gevolge van een incident medewerkers emotioneel worden (over)belast. Zelfs zodanig dat dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Dit is voor zowel de getroffen medewerker(s) als ook voor de organisatie een onwenselijke en kostbare aangelegenheid.

Communicatieplan
Het in goede banen leiden van zowel de interne als ook de externe communicatie zorgt ervoor dat adequaat doeltreffend kan worden opgetreden binnen zowel het bron- als het effectgebied. Verschillende onderdelen kunnen in het communicatieplan naar voren komen.

BHV Beleidsplan
Om een Crisismanagement (BHV) organisatie goed te kunnen laten functioneren dient door de verantwoordelijke, doorgaans een tot hoofd BHV benoemde BHV’er of ploegleider, een beleidsvoorstel naar de directie opgesteld te worden. De organisatie krijgt hiermee inzage in de omvang, de personele impact en de financiële gevolgen op de lange en korte termijn inzichtelijk. Pas na goedkeuring door de directie en/of personeelsvertegenwoordiging (Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging) is het zinvol over te gaan tot het opstellen van een geheel of gedeeltelijk noodplan.

Tekenwerk

Veiligheidscentrum Limburg heeft de beschikking over Autocad tekenaars. Onze bouwtechnisch opgeleide en onderlegde medewerkers voeren werkzaamheden uit samen met en in overleg met u als opdrachtgever. Een combinatie van soorten tekeningen tot en met het totaal leveren van planvorming is hiermee de mogelijkheid die Veiligheidscentrum Limburg kan aanbieden.

Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden zijn tekenwerken die worden opgenomen in de ontruimingsplannen. De ontruimingsplattegronden worden ook op strategische plaatsen binnen de gebouwen ingelijst en gemonteerd. Deze ontruimingsplattegronden zijn tevens voorzien van een korte maar bondige instructie hoe de organisatie verwacht dat tijdens een calamiteit wordt gehandeld. Het alarmnummer, de verzamelplaats, de vluchtwegen en de nooduitgangen worden vanuit het punt dat de tekening wordt gelezen aangeduid.

Veiligheidsplattegrond
Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet dan een ontruimingsplattegrond. Hierdoor zal een veiligheidsplattegrond vaak ook meer informatie bevatten.

Op een veiligheidsplattegrond kan informatie staan over bijvoorbeeld:

  • De ruimten voorzien van detectiesystemen met vermelding van het type.
  • Sectie-indelingen van de sprinklerinstallatie en de locatie van de afsluiters.
  • Brandblussystemen met vermelding van het type en de locatie van het bedieningspaneel.
  • De locatie van noodstopinrichtingen op risicovolle technische installaties.
  • De locaties waar bepaalde gevaren van toepassing zijn.
  • De locaties waar bepaalde verboden van toepassing zijn.
  • De locaties waar bepaalde geboden van toepassing zijn.

Omgevingsvergunning & Melding brandveilig gebruik
Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van gebouwen van toepassingen. Bij de meer risicovolle vormen zijn een omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik nodig.

Wij kunnen zowel helpen bij een omgevingsvergunning als een melding brandveilig gebruik.

Digitaliseren totaaltekeningen
Zijn de bouwkundige tekeningen niet meer digitaal voorhanden? Dan kunt u deze bouwkundige tekeningen laten digitaliseren door Veiligheidscentrum Limburg. Digitale tekeningen zijn nodig voor het doen van gebruiksmeldingen bij de gemeente en voor het opstellen van het tekenwerk binnen de noodplannen.

Inmeten, uitwerken en completeren van tekenwerk kunnen door de opgeleide en onderlegde medewerker zó worden uitgevoerd.

ARBO DIENSTEN

Iedere dienst wordt onderhouden door eigen vakmensen

detacheren

planvorming

beleid ondersteunend

controle / nulmeting

arbo advies

risico & inventarisatie

Heb je nog vragen?

Onze medewerkers staan elke dag voor je klaar, neem vrijblijvend contact met ons op

CONTACT

Veiligheidscentrum Limburg B.V.
045 524 82 80

info@veiligheidscentrumlimburg.nl

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur

LOCATIE

Industriestraat 6
6361 HD  Nuth

KVK nummer: 14033630
Bank: NL97RABO 0133 2123 86
BTW nummer: NL803496631B01